'Hotel De Wereld': met het oog op verleden, heden en toekomst

 

De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk:

 

a. de instandhouding van het verworven Hotel de Wereld te Wageningen als nationaal erfgoed en wel zo veel mogelijk in de gedaante zoals deze bestond ten tijde van de capitulatieonderhandelingen tijdens de meidagen van het jaar negentienhonderd vijfenveertig;

 

b. het zorgdragen voor het beheer en exploitatie van Hotel de Wereld te Wageningen op een zodanige wijze dat de capitulaties in 1945 en het vieren van de verkregen vrijheid, het aandacht vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding wordt ondersteund;

 

c. de opbrengsten voortvloeiende uit de exploitatie van Hotel de Wereld te ontvangen en deze opbrengsten aan te wenden ten behoeve van de instandhouding van Hotel de Wereld, het herdenken van de capitulaties in 1945, het vieren van de verkregen vrijheid, het aandacht vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen en de ondersteuning van een Vrijheidsmuseum;

 

d. het verrichten van alle geoorloofde werkzaamheden die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.